PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád univerzálního tréninkového a regeneračního centra Raw Gym

Tento provozní řád je závazný pro všechny klienty Raw Gymu provozovaného společností mircoik s.r.o.

Hornoměcholupská 663/141

109 00 Praha 10

IČ: 07740981 (nejsme plátci DPH), dále jen „provozovatel“.

Klientem se rozumí každá fyzická osoba, které byl vstup do centra umožněn na základě zaplaceného jednorázového vstupu nebo jiným způsobem (viz. ceník).

Klienti musí být starší 15-ti let.

Vstupem do centra za účelem využití nabízených služeb se klient zavazuje dodržovat tento provozní řád.

 

Článek I. –  Všeobecné informace

 1. Umístění a otevírací doba Centra

Centrum je umístěno na adrese: sídliště Vajgar 728, Jindřichův Hradec, 377 01

Provozní doba:

Pondělí: 7:00 – 11:00 a 15:00 – 20:30

Úterý: 7:00 – 11:00 a 15:00 – 20:30

Středa: 7:00 – 11:00 a 15:00 – 20:30

Čtvrtek: 7:00 – 11:00 a 15:00 – 20:30

Pátek: 7:00 – 11:00 a 15:00 – 20:00

Sobota: 9:00 – 13:00

Neděle: 9:00 – 18:00

Provozní  doba  centra  ve  dnech  státních  svátků  bude vždy aktualizována na webových strankách a sociálních sítích FB, IG.

Klienti jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby centra a opustit jeho prostory nejpozději do konce provozní doby centra.

Provozovatel si tímto vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit provozní dobu centra dle potřeby.           

 1. Služby a zařízení centra

Centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností.

Kapacita provozovny je 24 osob/h. (maximálně 48 osob v danou chvíli).

S rozmístěním jednotlivých zařízení v centru a s poskytovanými službami je každý klient seznámen prezentací při první návštěvě centra.

Ceny za  užívání zařízení centra a ceny za poskytování služeb jsou uvedeny v ceníku v prostorách recepce a na internetových stránkách www.rawgym.cz

Prostory  centra  se  skládají  ze  vstupního  koridoru,  recepce, velké tělocvičny, malé tělocvičny, šaten pro muže, šaten pro ženy, odpočinkové místnosti, místnosti pro úklid a hygienického  zařízení pro klienty centra.

 

Článek II. –  Pravidla pro užívání zařízení a služeb centra

 1. Bezpečnostní pravidla centra

Klienti vykonávají veškerou sportovní činnost v centru na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Klienti  nesmějí  v centru  vykonávat  sportovní  činnost  pokud  jsou  nemocní,  zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti. Tento zákaz se nevztahuje na osoby, které doloží písemné prohlášení lékaře o tom, že daná osoba může vykonávat sportovní činnosti v centru i přesto, že nesplňuje shora stanovené podmínky.

Předchozí konzultace lékaře k možnosti využívání jednotlivých služeb a zařízení centra se doporučuje zejména osobám trpícím cukrovkou, srdečními nemocemi, vysokým nebo nízkým tlakem krve a těhotným ženám.

Děti mladší 15ti let se smí pohybovat v prostorách centra pouze v doprovodu rodičů  nebo klientů starších 18ti let a za předpokladu, že výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. V průběhu cvičebních lekcí určených výlučně pro dospělé je po předchozí dohodě možné přenechat starost o děti k tomu určenému personálu centra.

V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15ti let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor centra, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiné doprovodné dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 15 let v centru zodpovědný tento doprovod.

Klienti jsou povinni při využívání zařízení a služeb centra dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních klientů, a respektovat pokyny zaměstnanců centra.

První pomoc zajišťuje v případě asistovaného využívání zařízení centra příslušný instruktor. V ostatních případech je ošetření první pomoci zajišťováno na recepci centra, která je vybavena zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.

 1. Pravidla chování v centru

Klienti jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti v centru způsobem, který nebude omezovat jiné klienty ve využívání zařízení a služeb centra.

Ve všech prostorách centra je zakázáno

 • kouřit
 • manipulovat s ohněm
 • konzumovat jakékoli potraviny mimo prostory recepce a odpočinkové místnosti
 • konzumovat alkohol
 • vnášet nebo vodit zvířata do prostor centra (vyjma psů se zvláštním povolením)
 • vstupovat do společných prostor centra v nevhodném oblečení
 • vstupovat do prostor centra vyhrazených pro opačné pohlaví
 • chovat se v rozporu s dobrými mravy

Vstup  do  centra  a  užívání  všech  jeho  zařízení  a/nebo  služeb  pod  vlivem  alkoholu, omamných či psychotropních látek je zcela zakázáno.

Klienti jsou povinni své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušného chování s přihlédnutím ke konkrétnímu místu, v němž se v centru nacházejí. Klienti jsou povinni do centra vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi (nikoli venkovní) a vhodném sportovním oblečení. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat klienta, který nebude vhodně oblečen, aby centrum opustil anebo aby se převlékl.

 1. Recepce

Recepce centra poskytuje základní informace a služby svým klientům, mezi než patří prodej a placení vstupů/členství, prodej výživových doplňků a nápojů pro pitný režim. Dále pak recepce průběžně během své služby provádí dozor v centru.

 1. Zázemí pro návštěvníky

V zázemí pro  návštěvníky se  nacházejí skříňkové boxy  pro  odkládání osobních věcí  a oblečení. Zázemí je rozděleno pro muže (24 skříňkových boxů) a ženy (24 skříňkových boxů), přičemž  každé  oddělení  má  své  vlastní  sociální  zařízení  (sprchy  a  WC)  s kompletním sanitárním vybavením pro hygienu klientů centra, který se řídí podle Článku II. bod 12 provozního řádu centra.

 1. Pravidla pro odkládání osobních věcí při využívání služeb a zařízení centra

Pro odkládání oblečení při využívání služeb a zařízení centra jsou klientům v prostorách šaten k  dispozici skříňky, které je  možno uzamknout pomocí visacího zámku.  Vždy  před  opuštěním centra  jsou  klienti  povinni  skříňku  vyklidit  a  ponechat otevřenou. Skříňky, které nebudou vyklizeny do konce otevírací doby centra v daném dni, budou zaměstnanci centra otevřeny a jejich obsah bude vyklizen a uschován po dobu tří týdnů. Náklady na otevření skříňky a na úschovu jejího obsahu hradí klient, který příslušnou skříňku v souladu s tímto provozním řádem nevyklidil. Obsah skříněk, který nebude během tří týdnů vyzvednut na recepci centra, je provozovatel oprávněn fyzicky zlikvidovat, takové věci se považují za věci opuštěné ve smyslu příslušných právních předpisů.

Provozovatel  neručí  za  cennosti  (klenoty,  peníze,  elektronika, atd…) uložené ve skříňkách. Takovéto věci mohou klienti uložit na recepci centra.

Provozovatel neodpovídá za ztrátu osobních věcí odložených v prostorách centra mimo prostory k tomu speciálně určené (viz. výše).

 1. Pravidla sportovní činnosti

Klienti jsou povinni se při sportovní činnosti v centru řídit tímto provozním řádem, pokyny instruktorů a  dalších zaměstnanců centra a  zacházet ohleduplně s vybavením. Při využívání služeb a zařízení jsou klienti povinni chovat se tak, aby umožnili ostatním nerušené užívání služeb a zařízení centra.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv z důvodu nadměrného vytížení omezit dobu užívání některých sportovních či jiných zařízení centra.

Klienti jsou povinni při cvičení s nakládacími činkami používat uzávěry nakládacích os. Činky, osy činek a další kovové předměty jsou klienti povinni odkládat na stojany nebo místa k tomu určená a nikoli na kožené potahy laviček. Klient je povinnen vždy použít pod sebe podložku.

Po ukončení cvičení je klient povinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy a na svá místa. Jakékoli úpravy a přesouvání stojanů, strojů nebo ostatního vybavení centra je zakázáno.

Klienti  jsou  povinni  předcházet,  v rámci  svých  možností,  poškození  zařízení  centra, případně zjištěné poškození nebo nedostatky oznámit na recepci. V případě, že některé zařízení vykazuje dle  názoru klienta závadu ohrožující bezpečnost uživatele, je povinen tuto skutečnost oznámit přítomnému zaměstnanci a zařízení nepoužívat.

 1. Úklid centra

Celkový průběžný i mimořádný úklid centra je prováděn zaměstnanci centra. Celkový průběžný i mimořádný úklid budovy a okolí budovy je prováděn na základě smlouvy s dodavatelem, společností Immotel a.s.

K úklidu se používají běžné čisticí prostředky, chemické prostředky dle příslušných norem atd.

Jedenkrát za tři měsíce se provádí změna dezinfekčních prostředků za jiné.

Úklidové prostředky se nachází v místnostech tomu určených a označených jako úklidová místnost.

Řádný úklid zahrnuje vysávání, mopování podlah, odstranění odpadu, doplnění spotřebního materiálu, omývání strojů, mytí zrcadel, kontrolu skříněk.

Odpad vzniklý během provozu je ukládán do košů a igelitových pytlů, poté dochází k jeho odnesení  ke kontejnerům, kde se odpad dále třídí.

Veškerý odpad se odstraňuje denně.

Úklid všech prostor provozovny se provádí bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně jednou denně na vlhko, veškeré omyvatelné plochy jsou 1 x týdně dezinfikovány, v případě kontaminace okamžitě.

Sanitární zařízení jsou dezinfikována denně.

Čisticí prostředky, které se používají v centru, podléhají všem hygienickým normám a jsou pravidelně po určité době obměňovány.

Zaměstnanci musí pečovat o tělesnou čistotu. Vždy před zahájením a po ukončení práce u každého klienta si umýt ruce, rovněž při přechodu z práce nečisté na čistou.

 1. Lékárnička 1. pomoci v centru

Lékárnička 1. pomoci je umístěna na recepci, v každé šatně a malé tělocvičně. Lékárnička je vybavena dle normy DIN 13157 konkrétně:

 • 1x Náplast fixační hladká 2,5 cm x 5 m
 • 8 x Náplast elastická 10 cm x 6 cm
 • 4x Motýlková náplast na konečky prstů 4 cm x 7 cm voděodolná
 • 4x Rychloobvaz 2 cm x 12 cm
 • 8x Náplast strip 2,5 x 7,2 cm voděodolná
 • 4x Náplast strip 1,9 cm x 7,2 cm voděodolná
 • 1x Obvaz hotový sterilní 6×8 cm
 • 3xObvaz hotový sterilní 8×10 cm
 • 1x Obvaz hotový sterilní 10×12 cm
 • 2x Oční komprese sterilní 56 mm x 72 mm • 3x 2ks Sterilní krytí 10 x 10 cm
 • 2x Obinadlo elastické 6 cm x 4 m • 2x Obinadlo elastické 8 cm x 4 m
 • 1x Obvazový šátek 60 cm x 80cm • 2x Šátek trojcípý
 • 1x Izotermická folie• 1x Chladivý sáček
 • 5ks Utěrky z netkané textilie 20×30 cm
 • 4 ks Rukavice vyšetřovací nesterilní
 • 1x Převazové nůžky• 2x Sáčky uzavíratelné 30 cm x 40 cm
 • 1x Ajatin
 • 1 x Dettol
 • 1 x Náplast
 • 1 x Náplast na puchýře
 • 100 ks Gaza nest.
 • 1 x Gelita Spon
 • 100 ks Ibuprofen
 • 24 x Paralen
 • 1 x Gáza
 • kniha úrazů

Expirace  přípravků  je  kontrolována  každých  14  dní,  přičemž  dochází  k průběžnému doplňování stavu lékárničky zaměstnanci centra.

 1. Pravidla hygieny

Každý klient je povinen při sportovní činnosti používat vlastní čistý ručník tak, aby jím  využité zařízení centra bylo udržováno v čistotě. Ručník je možno si zapůjčit v krajním případě na recepci centra.

Po ukončení cvičení na strojích je klient vždy povinen otřít místa dotyku papírovým ručníkem nastříkaným dezinfekcí, která je k dispozici v prostorách centra.

Sociální zařízení (sprchy a WC) jsou k dispozici v šatnách, odděleně pro muže a ženy.

Článek III. –  Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění. Aktuální znění provozního řádu je vždy k dispozici v prostorách centra a na internetových stránkách www.rawgym.cz

Provozovatel nezajišťuje klientům parkovací místa.

Případné  stížnosti  na  kvalitu  poskytovaných  služeb  nebo  nedostatky  v zařízení  centra mohou klienti podat osobně odpovědné osobě centra.

 

Odpovědná osoba:
Miroslav Kubů
724931062

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 1. 2020