Provozní řád

Tento Provozní řád je závazný pro Klienty Sportovniho centra RAW Gym (dále jen „Centrum”) provozovaného Miroslavem Kubů na adrese: Sídliště Vajgar 728, Jindřichův Hradec, 377 01, IČ: 03687481, (dále jen „Provozovatel“).

Klientem se rozumí každá fyzická osoba, které byl vstup do Centra umožněn na základě předplaceného jednorázového vstupu nebo jiným způsobem (viz. ceník)

Klienti musí být starší 15-ti let.

Vstupem do Centra za účelem využití nabízených služeb se Klient zavazuje dodržovat tento Provozní řád.

 

Článek I. – Všeobecné informace

 1. Umístění a otevírací doba Centra

Centrum je umístěno na adrese: sídliště Vajgar 728, Jindřichův Hradec, 377 01

Provozní doba Centra:

Po-Čt       7:00 – 20:30

Pá             7:00 – 20:00

So             9:00 – 13:00

Ne             9:00 – 18:00

Provozní doba Centra ve dnech státních svátků, bude vždy upřesněna.

 

Klienti jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby Centra a opustit jeho prostory nejpozději do konce provozní doby Centra.

 

Provozovatel si tímto vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit provozní dobu Centra dle potřeby.

Kontaktní informace:

Odpovědná osoba: Míra Kubů

tel.: 724931062

email: info@rawgym.cz

http: www.rawgym.cz

 

 2. Služby a zařízení Centra

 

Centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností. Centrum poskytuje služby spojené se zdravým životním stylem, služby posilovny a cardio zóny.

 

Kapacita provozovny je 25 osob/h.

 

S rozmístěním jednotlivých zařízení v Centru a s poskytovanými službami je každý klient seznámen prezentací při první návštěvě Centra.

 

Ceny za užívání zařízení Centra a ceny za poskytování služeb, jsou uvedeny v ceníku v prostorách recepce a na internetových stránkách Centra.

 

Prostory centra se skládají ze vstupního koridoru, recepce, cvičebním prostorem cardio zóny, posilovny, funkční zóny, šaten pro muže, šaten pro ženy, místností pro úklid a hygienickém zařízením pro Klienty centra.

 

 

Článek II. – Pravidla pro užívání zařízení a služeb Centra

 3. Bezpečnostní pravidla Centra

 

Klienti vykonávají veškerou sportovní činnost v Centru na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí.

 

Klienti nesmějí v Centru vykonávat sportovní činnost, pokud jsou nemocní, zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti. Tento zákaz se nevztahuje na osoby, které doloží písemné prohlášení lékaře o tom, že daná osoba může vykonávat sportovní činnosti v Centru i přesto, že nesplňuje shora stanovené podmínky.

 

Předchozí konzultace lékaře k možnosti využívání jednotlivých služeb a zařízení Centra se doporučuje zejména osobám trpícím cukrovkou, srdečními nemocemi, vysokým nebo nízkým tlakem krve a těhotným ženám.

 

Děti mladší 15ti let se smí pohybovat v prostorách Centra pouze v doprovodu rodičů, nebo klientů starších 18ti let a za předpokladu, že výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. Pro děti samotné jsou ve Centru vytvořeny zvláštní cvičební lekce. V průběhu cvičebních lekcí určených výlučně pro dospělé je po předchozí dohodě možné přenechat starost o děti k tomu určenému personálu Centra.

 

V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15ti let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor Centra, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiné doprovodné dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 15 let ve Fitness centru zodpovědný tento doprovod.

 

Vstup do Centra a užívání všech jeho zařízení a/nebo služeb pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek je zcela zakázáno.

 

Klienti jsou povinni při využívání zařízení a služeb Centra dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních Klientů a respektovat pokyny pracovníků Centra.

 

První pomoc zajišťuje v případě asistovaného využívání zařízení Centra příslušný instruktor. V ostatních případech je ošetření první pomoci zajišťováno na recepci Centra, která je vybavena zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.

4. Pravidla chování v Centru

Klienti jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti v Centru způsobem, který nebude omezovat jiné Klienty ve využívání zařízení a služeb Centra.

 

Ve všech prostorách Centra je zakázáno

 • kouřit
 • manipulovat s ohněm
 • konzumovat jakékoli potraviny (zákaz se nevztahuje na nápoje, prostory recepce a chill out zóny)
 • konzumovat alkohol
 • vnášet nebo vodit zvířata do prostor Centra
 • vstupovat do společných prostor Centra v nevhodném oblečení
 • vstupovat do prostor Centra vyhrazených pro opačné pohlaví
 • chovat se v rozporu s dobrými mravy

 

 

Klienti jsou povinni své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušného chování s přihlédnutím ke konkrétnímu místu, v němž se v Centru nacházejí. Klienti jsou povinni do Centra vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi (nikoli venkovní) a vhodném sportovním oblečení. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat Klienta, který nebude vhodně oblečen, aby Centrum opustil anebo aby se převlékl.

 

 5. Recepce

 

Recepce Centra poskytuje základní informace a služby svým Klientům, mezi než patří prodej a placení vstupů/klientství, prodej výživových suplementů a nápojů pro pitný režim. Dále pak recepce průběžně během své službu provádí dozor v Centru.

 

6. Zázemí pro návštěvníky

 

V zázemí pro návštěvníky se nacházejí skříňkové boxy pro odkládání osobních věcí a oblečení. Zázemí je rozděleno pro muže (24 skříňkových boxů) a ženy (24 skříňkových boxů) přičemž každé oddělení má své vlastní sociální zařízení (sprchy a WC) s kompletním sanitárním vybavením pro hygienu Klientů Centra, který se řídí podle Článku II. bod 12

Provozního řádu Sportovního centra RAW Gym.

 

 7. Pravidla pro odkládání osobních věcí při využívání služeb a zařízení Centra

 

Pro odkládání oblečení při využívání služeb a zařízení Centra jsou Klientům v prostorách Centra k dispozici skříňky, které je možno uzamknout pomocí visacího zámku. Klíč k zámku si Klient vyzvedne při příchodu na recepci. Vždy před opuštěním Centra jsou Klienti povinni skříňku vyklidit a klíč vrátit zpět na recepci. Skříňky, které nebudou vyklizeny do konce otevírací doby Centra v daném dni, budou pracovníky Centra otevřeny a jejich obsah bude vyklizen a uschován po dobu tří týdnů. Náklady na otevření skříňky a na úschovu jejího obsahu hradí Klient, který příslušnou skříňku v souladu s tímto Provozním řádem nevyklidil. Obsah skříněk, který nebude během tří týdnů vyzvednut na recepci Centra je Provozovatel oprávněn fyzicky zlikvidovat, takové věci se považují za věci opuštěné ve smyslu příslušných právních předpisů.

 

Provozovatel neručí za cennosti (klenoty, peníze, elektronika, atd…) uložené ve skříňkách. Takovéto věci mohou Klienti uložit na recepci Centra.

 

 

Vedení Centra neodpovídá za ztrátu osobních věcí odložených v prostorách Centra mimo prostory k tomu speciálně určené (viz. výše).

 

 8. Pravidla sportovní činnosti

 

Klienti jsou povinni se při sportovní činnosti v Centru řídit tímto Provozním řádem, pokyny instruktorů a dalších zaměstnanců Centra a zacházet ohleduplně s vybavením Centra. Při využívání služeb a zařízení Centra jsou Klienti povinni chovat se tak, aby umožnili ostatním nerušené užívání služeb a zařízení Centra.

 

V Centru se nachází „xyz“ cardio strojů, „xyz“ stanovišť funkční zóny.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv z důvodu nadměrného vytížení omezit dobu užívání některých sportovních či jiných zařízení Centra (např. v cardio-zóně).

 

Klienti jsou povinni při cvičení s nakládacími činkami používat uzávěry nakládacích os. Činky, osy činek a další kovové předměty jsou Klienti povinni odkládat na stojany nebo místa k tomu určená a nikoli na kožené potahy laviček. Klient je povinnen vždy použít pod sebe podložku.

 

Po ukončení cvičení je Klient povinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy a na svá místa. Jakékoli úpravy a přesouvání stojanů, stojů nebo ostatního vybavení Centra je zakázáno.

 

Klienti jsou povinni předcházet, v rámci svých možností, poškození zařízení Centra, případně zjištěné poškození nebo nedostatky oznámit na recepci Centra. V případě, že některé zařízení vykazuje dle názoru Klienta závadu ohrožující bezpečnost uživatele, je povinen tuto skutečnost oznámit přítomnému zaměstnanci Provozovatele a zařízení nepoužívat.

 

 9. Osobní tréninky

 

Cvičební program, správnost provádění cviků a otázky správné výživy mohou Klienti zdarma konzultovat s přítomným instruktorem, se kterým si Klienti mohou též domluvit individuální trénink či tréninkový plán. Cena individuálních tréninků závisí na dohodě s konkrétním instruktorem.

 

Klientům je povoleno využívat v prostorách Centra vlastní osobní trenéry, po dohodě s některým z přítomných instruktorů a to z důvodu bezpečnosti a zajištění kvality poskytovaných služeb.

 

 

 10. Úklid Centra

 

Celkový průběžný i mimořádný úklid Centra je prováděn zaměstnanci Centra. Celkový průběžný i mimořádný úklid budovy a okolí budovy je prováděn na základě smlouvy s dodavatelem, společností Immotel a.s.

 

K úklidu se používají běžné čisticí prostředky, chemické prostředky dle příslušných norem atd.

Jedenkrát za tři měsíce se provádí změna dezinfekčních prostředků za jiné.

Úklidové prostředky se nachází v místnostech tomu určených a označených jako úklidová místnost.

 

Řádný úklid, který zahrnuje vysávání, mopování podlah, odstranění odpadu, doplnění spotřebního materiálu, omývání strojů, mytí zrcadel, kontrola skříněk.

Odpad vzniklý během provozu je ukládán do košů a igelitových pytlů, poté dochází k odnesení odpadu ke kontejnerům, kde se odpad dále třídí.

 

Veškerý odpad se odstraňuje denně.

 

Úklid všech prostor provozovny se provádí bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně jednou denně na vlhko, veškeré omyvatelné plochy jsou 2 x týdně dezinfikovány, v případě kontaminace okamžitě.

 

Sanitární zařízení jsou dezinfikována denně.

 

Čisticí prostředky, které se používají v Centru, podléhají všem hygienickým normám a jsou pravidelně po určité době obměňovány.

 

 

Zaměstnanci musí pečovat o tělesnou čistotu. Vždy před zahájením a po ukončení práce u každého klienta si umýt ruce, rovněž při přechodu z práce nečisté na čistou.

 

Každý zaměstnanec nebo externí spolupracovník Centra má povinnost vlastnit platný zdravotní průkaz, který má při výkonu práce vždy u sebe, nebo uložen na recepci Centra.

 

11. Lékárnička 1. pomoci v Centru

 

Lékárnička 1. pomoci je umístěna na recepci, v malé tělocvičně a v každé šatně. Lékárnička je vybavena dle normy DIN 13157 konkrétně:

 • 1x Náplast fixační hladká 2,5 cm x 5 m
 • 8 x Náplast elastická 10 cm x 6 cm
 • 4x Motýlková náplast na konečky prstů 4 cm x 7 cm voděodolná
 • 4x rychloobvaz 2 cm x 12 cm
 • 8x Náplast strip 2,5 x 7,2 cm voděodolná
 • 4x Náplast strip 1,9 cm x 7,2 cm voděodolná
 • 1x Obvaz hotový sterilní 6×8 cm
 • 3xObvaz hotový sterilní 8×10 cm
 • 1x Obvaz hotový sterilní 10×12 cm
 • 2x Oční komprese sterilní 56 mm x 72 mm • 3x 2ks Sterilní krytí 10 x 10 cm
 • 2x Obinadlo elastické 6 cm x 4 m • 2x Obinadlo elastické 8 cm x 4 m
 • 1x Obvazový šátek 60 cm x 80cm • 2x Šátek trojcípý
 • 1x Izotermická folie• 1x Chladivý sáček
 • 5ks Utěrky z netkané textilie 20×30 cm
 • 4 ks Rukavice vyšetřovací nesterilní
 • 1x Převazové nůžky• 2x Sáčky uzavíratelné 30 cm x 40 cm
 • 1x Ajatin
 • 1 x Dettol
 • 1 x Náplast
 • 1 x Náplast na puchýře
 • 100 ks Gaza nest.
 • 1 x Gelita Spon
 • 100 ks Ibuprofen
 • 24 x Paralen
 • 1 x Gáza
 • kniha úrazů

 

Expirace přípravků je kontrolována každých 14 dní, přičemž dochází k průběžnému doplňování stavu lékárničky zaměstnanci Centra.

 

Pravidla hygieny

 

Každý Klient je povinen při sportovní činnosti používat vlastní čistý ručník tak, aby jimi využité zařízení Centra bylo udržováno v čistotě. Ručník je možno si zapůjčit v krajním případě na recepci Centra.

 

Po ukončení cvičení na cardio strojích je Klient vždy povinen otřít místa dotyku papírovým ručníkem nastříkaným dezinfekcí, které jsou k dispozici v prostorách cardio-zóny.

 

Sociální zařízení (sprchy a WC) jsou k dispozici v šatnách, odděleně pro muže a ženy.

 

 

Článek III. – Závěrečná ustanovení

 

Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Centra. Aktuální znění Provozního řádu je vždy k dispozici a zveřejněno v prostorách Centra a na internetových stránkách Centra.

 

Provozovatel nezajišťuje Klientům parkovací místa.

 

Případné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb nebo nedostatky v zařízení Centra mohou Klienti podat osobně některému z vedoucích pracovníků Centra.

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20 Zákona č. 364/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník

č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli /klientu/ tato INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ :

 

1/ Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovatelného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE – www.coi.cz.

Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

 

2/ V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené

v odst. 1/ v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 

* * *

 

Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 10. 2018

 

 

Provozní řád byl schválen Hygienickou stanicí v Jindřichově Hradci dne 9.3.2015